Woensdag, 26 April 2006

Aan Minister Ban Ki-Moon van het MOFAT, Aan Secretaris-Generaal van de VN Kofi Annan - Van Brussel tot Atlanta: Staatsterrorisme

Aan Minister Ban Ki-Moon van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel (MOFAT), kandidaat voor de positie van Secretaris-Generaal van de VN

De periode van wachten voor Vice-minister Ban Ki-Moon, die aspireert de Secretaris-Generaal van de VN te worden, is voorbij.

Gisteren, 25 april, was de laatste dag dat ik wachtte op de reactie van Minister Ban Ki-Moon, die sinds 2000 de tijd had om na te denken over de terroristische activiteiten die President Kim Dae-Jung in West-Europa teweegbracht.Als Minister Ban Ki-Moon blijft volhouden dat “Mensen alert moeten zijn. Zij dienen voor hun eigen veiligheid te zorgen...”

Minister Ban Ki-Moon zei ook: “Momenteel leven er 6 miljoen Koreanen in het buitenland, en reizen er 7 miljoen mensen jaarlijks naar andere landen. Het is moeilijk om de verantwoording te dragen voor hun veiligheid met slechts 900 diplomatieke personeelsleden in alle 129 consulaten over de hele wereld” en “Nu moeten de mensen waakzaam zijn. Zij dienen voor hun eigen veiligheid te zorgen.”

Minister Ban Ki-Moon steekt de draak met de mensen die over de hele wereld uitgewaaierd zijn, met inbegrip van de burgers van de Republiek van Korea, indien Minister Ban Ki-Moon volhoudt dat “Mensen alert moeten zijn. Zij dienen voor hun eigen veiligheid te zorgen”, terwijl MOFAT opdracht geeft aan de hooggeplaatste Vice-minister Diplomaat Choi Dae-Hwa om een weerloze burger te vermoorden.

Het is een feit dat vele ambassademedewerkers, die collega’s zijn van Minister Ban Ki-Moon, gedwongen werden deel te nemen aan terroristische activiteiten zoals gepleegd in Brussel, ondanks het schamele aantal van 900 diplomatieke personeelsleden in alle 129 consulaten ter wereld. Dit bewijst maar al te goed dat er een aanzienlijke macht van het MOFAT uitging om één bepaalde burger te kidnappen en te vermoorden, door hem ervan te beschuldigen een dissident tegen de regering te zijn.

Terwijl de terroristische daad in het openbaar werd gepleegd door op grote schaal manschappen, voornamelijk bestaande uit personeel van het MOFAT, te mobiliseren om te kidnappen en te moorden, hoe kon Minister Ban Ki-Moon dan zijn ogen sluiten, van een afstand toekijken alsof er niets aan de hand was, en tegen de burgers zeggen dat ze zelf verantwoordelijk waren voor hun eigen veiligheid, met als smoes het tekort aan diplomatiek personeel?

Minister Ban Ki-Moon stelde zich officieel kandidaat voor de toppositie bij de Verenigde Naties.

Toen Minister Ban Ki-Moon de positie van Vice-minister bekleedde onder President Kim Dae-Jung, probeerde Ambassadeur Choi Dae-Hwa in zijn functie als Vice-minister mij talloze keren te ontvoeren en vermoorden, en pleegde zelfs bioterroristische daden (Jan. 2000, Vice-minister van Buitenlandse Zaken en Handel, Ban Ki-Moon). Enige tijd nadat ik naar Atlanta, in de staat Georgia in de V.S. was verhuisd, Brussel verlatend waar ik geen manier kon vinden om het probleem van geweld door de staat op te lossen, werd Vice-minister Ban Ki-Moon in mei 2001 Ambassadeur voor de Verenigde Naties (Chef de Cabinet van de President van de 56ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties). Toen ik destijds tijdelijk in Brussel was na mijn verblijf in Atlanta, vond er een georganiseerde poging tot ontvoering en moord plaats, waarbij zelfs medewerkers van het MOFAT werden gemobiliseerd. Op 10 juli 2001, ten tijde dat ik uit protest in hongerstaking was, kreeg ik in mijn buitenverblijf nabij Atlanta bezoek van een medewerker van het MOFAT, die zei een consul te zijn op het Algemeen Consulaat.

Links: Cho Jung-Pyo, Diplomatieke onschendbaarheid en voorrechten, Rechts: in Atlanta

De werkelijke betekenis van dit bezoek was een doodsbedreiging.De consul vertelde opzettelijk dat hij lid was van de organisatie die mij wilde vermoorden. Uit zijn woorden bleek dat ze overal om mij heen waren. President Kim Dae-Jung stuurde MOFAT medewerkers, die me op zo’n afgelegen plek probeerden te vermoorden, en me met de dood bedreigden door met hun aanwezigheid te verraden dat ik het doel was van een politieke moordpoging, terwijl ze me kwamen vertellen dat hij me zou helpen.

Vice-minister Ban Ki-Moon, die nu Minister was geworden, verborg nauwkeurig de terroristische activiteiten die Ambassadeur Choi Dae-Hwa in de EU bezigde.

Zou een mensenleven minder waard worden dan de bloemetjes die op straat groeien voor het Blauwe Huis, zelfs voor iemand die Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zou worden?

Minister Ban Ki-Moon, wat vindt u van de terroristische activiteiten van de leden van de diplomatieke staf onder leiding van Ambassadeur Choi Dae-Hwa in zijn functie als Vice-minister, die mij probeerde te vermoorden door me er eerst van te beschuldigen een linkse anti-Amerikaanse radicaal te zijn en vervolgens een extreemrechtse pro-Amerikaanse reactionair?

Wat was het doel van het telefoontje van een lid van de diplomatieke staf, die zei dat ik niemand in de V.S. moest vertrouwen toen ik Brussel verliet en naar Atlanta ging?

Wat is de reden voor uw handelen, Minister Ban Ki-Moon, dat u een terrorist beschermt?

Onder President Kim Dae-Jung aarzelde u niet om verschrikkelijke methoden te gebruiken, waaronder het clandestiene gebruik van drugs en bioterreur, veroorzaakte u regionale conflicten, en creëerde u anti-Amerikaanse communisten die voorstander waren van Kim Jung-Il , en pro-Amerikaanse rechtsextremisten die tegen Kim Jung-Il waren. Bovendien gedoogde u talloze pogingen om in de Europese Unie mensen te ontvoeren en te vermoorden.

Wat voor nut hebben deze georganiseerde misdaden bij de bescherming en begeleiding van Koreanen in het buitenland?

Toen dergelijke zaken speelden bij uw collega’s op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel, wat deed u toen, Minister Ban Ki-Moon?

De antwoorden op dit soort vragen zouden moeten worden overgelaten aan Vice-minister Ban Ki-Moon.

De volgende Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties zou zijn standpunt omtrent de toegepaste wetten van President Kim Dae-Jung, zoals het clandestiene gebruik van drugs, ontvoering, moord, onderdrukking en bioterreur moeten verklaren.

Minister van Buitenlandse Zaken en Handel Ban Ki-Moon stelde zich dinsdag officieel kandidaat voor de toppositie bij de Verenigde Naties. Het is de eerste keer dat een Zuid-Koreaan meedoet aan de verkiezingen voor de functie van Secretaris-Generaal. … “Ban Ki-Moon heeft bijna veertig jaar ervaring als diplomaat en bestuurder, en heeft een onberispelijke reputatie,'' vertelde Yu aan verslaggevers. “Hij heeft geruime ervaring met zaken over vrede en veiligheid, ontwikkeling, democratie en mensenrechten – alle noodzakelijke kwalificaties om de idealen en doelen van de V.N. te bereiken.'' 02-14-2006 16:33 Korea Times

Minister Ban Ki-Moon, de door de regering gesponsorde terroristische activiteiten waarmee die uw onderdanen zich bezighielden, hebben allemaal duidelijk een vernietigende en negatieve invloed gehad op hoe men vrede, veiligheid, democratie en mensenrechten beschouwt.

Is werken aan internationale vrede en rechten voor de mens wel een taak voor iemand die de functie van Secretaris-Generaal gaat bekleden bij de VN, als deze terroristische activiteiten verbergt, zodat bij bioterrorisme betrokken leden van een moordcommando hun werk verder kunnen doen en vrij over deze aardbol kunnen lopen?

Dit staat lijnrecht tegenover de idealen van de V.N.

Zelfs nu nog worden terroristen beschermd door het MOFAT.

Minister Ban Ki-Moon en President Roh Moo-Hyun, waar denkt u mee bezig te zijn?

 Ik hoop dat uit uw antwoord zal blijken dat uw overtuiging geschikt is om de volgende Secretaris-Generaal van de VN te zijn.

Deze vraag aan Minister Ban Ki-Moon is ook voorgelegd aan Secretaris-Generaal Kofi Annan.

Secretaris-Generaal van de VN Kofi Annan, die bij de VN begon als ambtenaar die toezag op het budget van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), welk standpunt zou Minister Ban Ki-Moon volgens u moeten innemen met betrekking tot de talloze pogingen tot kidnapping en moord en terreur met besmettelijke middelen, die onder Vice-minister Ban Ki-Moon uitgevoerd werden door MOFAT medewerkers uit naam van President Kim Dae-Jung, en met betrekking tot de poging om mij om te kopen met geld, opdat ik terreur zou verbergen en zou zwijgen.

«Het Blauwe Huis van President Kim Dae-Jung en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel stelden vaak een financiële compensatie voor om terrorisme te verbergen, en probeerden zelfs ter compensatie een vrouw te regelen in de kerk.»

Vanzelfsprekend moet de wereld eerst van terroristische activiteiten gezuiverd worden. Terrorisme verbergen is terrorisme goedkeuren.

Streeft Minister Ban Ki-Moon van het MOFAT nog altijd naar de positie van Secretaris-Generaal van de VN., dat zich bezighoudt met de rechten van de mens en wereldvrede, terwijl terroristische activiteiten nog steeds verhuld worden? Vrede en mensenrechten vormen het ultieme doel waarnaar de VN streeft. De strijd tegen terrorisme, de bescherming van de mensenrechten en het bewaren van de vrede zijn recentelijk uitgegroeid tot belangrijke taken. Als Minister Ban Ki-Moon als Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties wil streven naar de naleving van mensenrechten en bevordering van de wereldvrede, moet hij eerst de terroristische activiteiten onder zijn leiding zien uit te roeien.

“De uiteindelijke diplomatieke verantwoordelijkheid ligt bij de President, terwijl ik verantwoordelijk ben voor de toepassing van de diplomatieke gedachtegang en de koers van de President.” 19 april 2005, Minister Ban Ki-Moon

Artikel IV - Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een bovengeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was.(Neurenbergse principes)

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het onderdrukken van burgers in het buitenland ligt bij de President. De Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel is verantwoordelijk voor de toepassing ervan.

(Wil je sterven?Voor het Blauwe Huis van President Roh Moo-Hyun. (4)Hebben we het gezien? Inlichtingendiensten van andere landen zijn erger. 3 juli 2005 )

In een toespraak ter herdenking van de 87ste verjaardag van de Samil Onafhankelijkheidsbeweging (ook wel de 1 Maart Beweging genoemd), noemde President Roh Moo-Hyun nogmaals het doel om zich van de geschiedenis los te maken met de woorden: We maken nu schoon schip met onze geschiedenis om duidelijk te maken dat de waarheid een eerste vereiste is voor vergevingsgezindheid en verzoening, om de breuk die in het verleden ontstond te lijmen, en een nieuwe samenleving op te bouwen op basis van vertrouwen en eenheid. 3 april 2006

President Roh Moo-Hyun laat zich ook ontvallen dat diegenen die voor het Blauwe Huis zijn ingeschakeld om terrorisme te verbergen, speciale commando’s zijn. President Roh Moo-Hyun weigert het land te zuiveren van President Kim Dae-Jung’s terroristische activiteiten.

Dit is niet in overeenstemming met wat aan de burgers beloofd was.

De tewerkstelling van die overheidsmensen die drugs hanteren voor politieke onderdrukking komt op hetzelfde neer als onderdrukking rechtvaardigen.

De activiteiten van President Kim Dae-Jung te verbergen door een dergelijke groep terroristen in publieke functies te laten werken, en door de terreuragent van de Ambassadeur Choi Dae-Hwa te belonen met een baan als civiele medewerker, is terreur goedkeuren.

Als u vindt dat terrorisme verkeerd is, dient dit onmiddellijk rechtgezet te worden. U dient de terreurorganisatie, waarbij MOFAT Vice-minister en Ambassadeur Choi Dae-Hwa betrokken is, te ontmantelen.

Artikel III - Het feit dat de persoon die een handeling verrichtte die gelijk staat aan een misdaad naar internationaal recht, dat gedaan heeft als staatshoofd of als verantwoordelijk overheidsambtenaar, ontheft deze niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht. (Neurenbergse principes)

Doorgaan met het verbergen van terroristen, is terrorisme goedkeuren.

Als Minister Ban Ki-Moon zich verontschuldigt met de woorden “Ik ben een professionele diplomaat, de Minister van Buitenlandse Zaken en Handel, en ik werk alleen in opdracht van de President”, dan verzint Minister Ban Ki-Moon een uitvlucht voor alle handelingen die hij verrichtte, omdat het orders waren. Een smoes verzinnen voor het feit dat hij zo’n onrechtmatige opdracht als biochemische terreur uitvoerde omdat die order van bovenaf was opgelegd, verschilt niet van het soort terreur van rijke leden die beweren dat het om overleven gaat.

Minister Ban Ki-Moon had vanaf 2000 voldoende tijd om hierover na te denken en zich voor te bereiden.

Mr. Ban Ki-Moon, het is een goede keuze om de politieke georganiseerde misdaad op te doeken voordat u wordt ingezworen als Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, dat zich richt op vrede en mensenrechten. Het is een vrome gelofte de politieke gangsterpraktijken uit te roeien, waarover President Roh Moo-Hyun alleen kon spreken, en een voorbeeld voor de wereld te worden.

Terrorisme kan niet worden uitgeroeid met geld en vrouwen.

Activiteiten van terroristen zouden volkomen uitgeroeid moeten worden.

Links: Koning Albert II van België, Rechts: Vice-minister Ambassadeur Choi Dae-Hwa, Diplomatieke onschendbaarheid en voorrechten (18 sept. 2000, Koekelberg)

(Op bovenstaande foto staat Vice-minister Ambassadeur Choi Dae-Hwa, collega van Vice-minister Ban Ki-Moon, tijdens een plechtigheid waarbij ook de Koning van België aanwezig was. Er waren ondergeschikten van Choi Dae-Hwa op de Ambassade, en Kim Jong-Gil, de kapper in kwestie, en Park Young-Sam, enz. Dit is de persoon die er genoegen in schepte mij vanaf het begin van 2000 al in de kerk te bedreigen met andere ambassademedewerkers aan zijn zijde, zoals Nho Gil-Sang. Het was in de tijd dat President Kim Dae-Jung’s tereurorganisatie hardop sprak over de compensatie door Kim Jong-Gil en Nho Gil-Sang enz., omdat een flink aantal pogingen tot kidnapping en moord ten tijde van het evenement al waren mislukt. Met name voor dit evenement kwamen ze voor wat betreft de compensatie vaak via veel mensen over de brug. Bovendien probeerden ze op slinkse wijze terroristische activiteiten te verbergen. Deze terroristische daad werd op grote schaal op internationaal niveau gepleegd. De regering maakte dat Lee Seung-Sun, die John gewoonlijk assisteerde, deel ging uitmaken van de VN Vredesoperatie en gaven hem een functie in het buitenland. Het is een verbluffende zaak dat een lid van een bioterroristische organisatie deel kan nemen aan vredesmissies. Het is niets anders dan bedrieglijke schijn. Lee Seung-Sun, die lid is van een bioterroristische organisatie, was benoemd tot Chef van het Koreaanse militaire medische team, hetgeen een serieuze uitdaging is voor de vrijheid en de rechten van de mens. Dergelijke terroristische activiteiten uitroeien en bescherming bieden is alleen mogelijk als er meer wordt ondernomen dan enkel de benoeming van Minister Ban Ki-Moon tot Secretaris-Generaal van de VN. 18 sept. 2000, Koekelberg)

Lee Seung-Sun, Luitenant-kolonel in het leger, Militair Attaché, Diplomatieke onschendbaarheid en voorrechten

(VN Vredesoperatie met een lid van DJ's Terroristische Groepering: “Het is al twee jaar geleden dat ik met mijn werk begon in Brussel, België, dat ook wel hoofdstad van Europa of het centrum van Europa genoemd wordt. Tijdens deze periode heb ik talrijke diplomatieke en militaire activiteiten uitgevoerd, waarbij ik ernaar streefde in het kader van mijn functie als defensiemedewerker de nationale belangen te behartigen, maar er is één speciale dag die ik nooit zal vergeten.” Militair attaché (2000), Ambassadeur en Missieleider van de Republiek van Korea. Luitenant-kolonel in het leger, Lee Seung-Sun – het ging er feitelijk om President Kim bij te staan bij het complotteren, bij de ontvoering en moord van zijn eigen burgers, bij het plegen van bioterroristische daden, en bij het gevangen zetten van mensen die een afwijkende politieke mening hebben!)

070210